ПЈАНКА, Влоѓимјеж

ПЈАНКА, Влоѓимјеж (Њљодзимиерз Пианка) (Воломин крај Варшава, Полска, 8. Ⅷ 1937) – полски лингвист, славист, македонист, член на МАНУ надвор од работниот состав (1997), прв лектор по полски јазик на Универзитетот во Скопје. Автор на две важни ономастички монографии. БИБ.:Топономастика на охридско-преспанскиот базен, Скопје 1970 и Мацедовские имиона особоње котлинѕ Азот, Њарсзања 1975; Македонско- полски и полско-македонски речник (Варшава – Скопје 1990, коавтори Видоески, Тополињска); Учебник по пол-ски јазик – граматика со вежби и речник, Скопје 1971; бројни статии посветени на граматиката на македонскиот јазик. З. Т. Илија Плавев