ПУЛС

„ПУЛС“ – неделник со граѓанска ориентација конципиран како комбинација на политички седмичник со лајф содржини. Првиот број, издавач НИП „Нова Македонија“, излегол на 21. И 1991 г. Прв главен и одговорен уредник Слободан Петровиќ, последен Мирче Томов-Неделникот „Пулс“ ски. Престана да излегува во мај 2003 г. изнудено со ликвидацијата на НИП „Нова Македонија“ а.д. Обидот да се печати како двонеделник, по откупениот бренд, бил неуспешен. Б. П. Ѓ.