ПРОЛОГ ЗА МАРТ–

ПРОЛОГ ЗА МАРТ–АВГУСТ – македонски ракопис од третата четвртина на ⅩⅣ в. Поголемиот дел од 1951 г. се чува во Народната библиотека на Србија (Бел-град), сигн. Рс 94 (И + 113 л.), а помалиот во Скопската митрополија, СМ-М 1 (99 л.). Вкупно има 212 хартиени листови. Јазичните особености упатуваат на западномакедонско потекло на ракописот. В. Д.