Производството на најважните овошја

Производството на најважните овошја (1951-2005) Вардар, која прима 12 поголеми притоки, меѓу кои најголема е р. Година јаболки, сливи, кајсии круши и дуњи цреши и вишни и праски лозја Пена. Развиени се две градски наил.стеб. кг/стеб. стебла кг/стеб. ил.стеб. кг/стеб. ха кг/пенуш. селби: Гостивар и Тетово. Голем дел од обработливите површини 1951 628 32 720 22 123 19 10.868 0,5 се под градинарски култури, 1961 1.283 33 1.021 24 363 25 23.410 1.0 овоштарници и жита. 1971 2.272 33 1.525 19 494 18 25.802 1,6 ЛИТ.: А. Кекиќ, Геологија и хидрологија на Полошката Котлина и потекло на во 1981 3.505 30 1.966 19 960 23 38.759 2,4 дата во изворот Рашче, Скопје, 1986; А. 1991 4.381 32 1.109 16 1.319 12 33.773 2,3 Стојмилов, Физичка географија на Р. Ма кедонија, Скопје, 2003. Т. Анд. 2005 4.592 21 2.558 18 683 22 25.044 3,0 со мали врнежи и силни сончеви периоди овозможуваат поголемо зашеќерување на грозјето. Најголем дел од производството на полјоделските култури служи за домашната потрошувачка, а позначајно учество во извозот имаат градинарските култури, тутунот, некои видови овошје и оризот. Во периодот 1951–2005 г. вкупното производство во тони пораснало кај пченицата за 3,6 пати, кај пченката 2,1 пати, кај сончогледот 3,5 пати и кај тутунот 2,2 пати. Овоштарството и лозарството растеа побрзо од полјоделството. ИЗВ.: Статистички годишник на Република Македонија, Државен завод за статистика, за соодветните години. ЛИТ.: Тодор Мировски, Стопанството на Вардарска Македонија меѓу двете светски војни, МАНУ, Скопје, 1998; Никола Узунов, Стопанството на Република Македонија 1945–1990, МАНУ, Скопје, 2001. Д. Н.