ПРЕДНАПРЕГНАТИ МОСТОВИ

ПРЕДНАПРЕГНАТИ МОСТОВИ – неразделен дел од железничките и патните комуникации. Еден од позначајните мостови во Македонија е Камениот мост на реката Вардар во Скопје (527– 565). Во РМ, монтажни мостови од преднапрегнат бетон со поголеми распони се применуваат од 1970 г. Во последно време, со развојот на технологијата, се применуваат и современи постапки на градење мостови со поголеми распони, како што е мостот на акумулацијата „Козјак“ кај местото Здуње (граден по конзолна постапка и со распони 50+3*86+50=358 м). Р. Д. и З. Д.