ПРЕДАНИЧ, Едо

ПРЕДАНИЧ, Едо (Словенија, 1922 – Лесковац, 1964) – полковник, хирург, учесник во НОБ, доцент за воена хирургија на Мед. ф. во Скопје. Од 1955 г. работел во ВБ во Скопје, а од 1956 до 1963 г. бил началник на Хируршкото одд. По земјотресот (1963) заминува за управник на ВБ во Ниш, каде што е дислоциран дел од ВБ во Скопје. На пат за помош на повредените загинал кај Лесковац. Сл. М. П. Ноќната пеперуга Мртовечка глава (Асхеронтиа атропос)