предавач

предавач (1982), доцент (1989), вонреден (1993) и редовен пофесор (1998) по предметите морфологија на македонскиот јазик и современ македонски јазик. Бил продекан на Филолошкиот факултет во Скопје, шеф на Катедрата за македонски јазик и јужнословенски јазици, претседател на Редакцискиот одбор на „Годишниот зборник на Филолошкиот факултет“. Член е на Комисијата за полагање лекторски испит (од 1998), а од 2000 г. е претседател на Комисијата за полагање приправнички испит за професорите по македонски јазик и литература при Министерството за култура. Учествувал на повеќе меѓународни и домашни проекти, а член е и на редакцијата на „Толковниот речник на македонскиот јазик“. Автор е на околу 70 научни и стручни трудови. Г. Цв. Бранко Цветкоски