ПРВОМАЈСКИ ПРОСЛАВИ ВО МАКЕДОНИЈА

ПРВОМАЈСКИ ПРОСЛАВИ ВО МАКЕДОНИЈА – Денот на трудот и на меѓународната солидарност на светскиот пролетаријат, утврден од Втората интернале својата превласт и хегемонијата во Македонија. Првомајска прослава во Скопје (1909) ционала (1889), чија прва прослава кај нас е забележана во Битола (1868), а особено масовни биле прославите по Младотурската револуција во Скопје, во Солун и во други градови на Македонија (1909). Од тогаш прославите имаат непрекинат континуитет, а особено се омасовуваат по формирањето на организациите на КПЈ (од 1920). Во слободна ДФМ/НРМ/СРМ и Република Македонијасекогаш бил државен празник, а во времето на административниот социјализам се одржувале и редовни првомајски слетови. ЛИТ.: Д-р Симо Младеновски, Првомајските прослави во Македонија, „Нова Македонија“, 30. Ⅳ, 1 и 2. Ⅴ 1985, ЏЛИ, 13748, 2. С. Мл.