ПРАВОСЛАВИЕ

ПРАВОСЛАВИЕ (ортодоксно христијанство) – прва, изворна христијанска вероисповед. По расколот во 1054 г., православието се развива како Источна вселенска (соборна и апостолска) црква со седиште во Цариград. Повод за одвојувањето на Западната (Римокатоличката) христијанска црква била католичката иновација Филиољуе, според која Светиот Дух произлегува и од Си-нот Божји, а не само од Богот Отецот. Основа на православното христијанство е верата дека Бог е Света Троица: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Бог е Еден и Троичен. Тоа не се три бога, туку само еден, а трите божествени Личности имаат една иста ЛИТ.: В. Георгиева, Филозофија на исихазмот, Скопје, 1993. В. Г.-П.