ПОТКУЛИ, ВАРОШ

ПОТКУЛИ, ВАРОШ – една од некрополите на Прилеп, лоцира-Некрополата Поткули во Варош (ⅩⅠⅠ-ⅩⅤⅠⅠⅠ в.) на североисточно од денешната населба Варош и средновековното подградие. Тоа е висока тераса на јужната падина на ридот Маркови Кули, на која се простирал средновековниот град Прилеп. Накитот што доминира во гробовите и надвор од нив се состои од наушници и обетки, метални и стаклени белезици, прстени и копчиња датирани од ⅩⅠⅠ–ⅩⅤ в. ЛИТ.: Б. Бабиќ, Материјалната култура на Македонските Словени во светлината на археолошките ископувања во Прилеп, Прилеп, 1986, 190–192, сл. 63, 64. Ел. М.