ПОТКОРНИК, СМРЕКОВ

ПОТКОРНИК, СМРЕКОВ (Ипс тѕпограпхус Л.) – тврдокрилен инсект. Живее во четинарски шуми. Активен е во приквечерина. Телото му е покриено со кафеави цврсти покрилци – елитри. Достигнува должина од 4,2–5,5 мм. Кај нас се среќава во смрекови шуми. Нанесува големи штети, дупејќи длабоки ходници во смрековите стебла. Ја населува Европа, Се-Смреков поткорник верна Азија, с¢ до Кореја. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр.