ПОРФИРИЈ ПАЛЕОЛОГ

ПОРФИРИЈ ПАЛЕОЛОГ – охридски архиепископ (22. И 1623 – 28. Ⅸ 1628). За неговото архиепископување сигурен податок е писмото до него од папата Урбан Ⅷ (28. Ⅸ 1624). Се претпоставува дека со претходно писмо ја признал папската власт. ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архоепископиџ, т. 2. От падането $ под Турците до нејното униќожение (1394-1767), Софиџ, 1931; Јован Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник“ на Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, кн. 8, Скопје, 2002, 72. С. Мл.