ПОПЕВ, Григор

ПОПЕВ, Григор (Прилеп, 1969 – Софија, 2. Ⅱ 1938) – трговец, револуционер, член на ЦК на МРО. Завршил трети клас гимназија во Солун. Од 1892 до 1896 г. бил трговец во Битола и Солун. Бил член на ЦК на Битолскиот ОРК и благајник на ЦК на ТМОРО (1896–1901). ИЗВ. и ЛИТ.: Освободителното движение в Македони® и Одринско – Спомени и материали, И, София, 1983, ЏЏЏВИИ.Ал. Тр. Стефан Македонович Попиванов