ПОЛЖАВ, ШУМСКИ

ПОЛЖАВ, ШУМСКИ (Хелиџ луцорум Л.) – мекотел со черупка. Чест е во шумите. Поседува куќичка, по облик тркалезна, со жолтокафеава боја, со димензија од 3 до 4 цм. Се користи често во исхраната на човекот, зашумски полжав ради специфичниот и ароматичен вкус на месото. Се храни со шумски ароматични растенија. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр.