ПЛАШЕСКИ, Александар Тодоров

ПЛАШЕСКИ, Александар Тодоров ( Прилеп, 23. И 1927 – Скопје, 13. Ⅺ 2001) – интернист-ендокринолог, редовен проф. на Мед. ф. во Скопје. Прв и долгогодишен директор на Клиниката за ендокринологија. Бил претседател на Здружението на ендокринолозите на СФРЈ, член на УО на Меѓународната ендокринолошка асоцијација, член на Редакцискиот одбор на сп. „Ендокринологиа Иугославица“ и на „Диабетологиа цроатица“. Бр. Н. ври 2006; Министерство за финансии, „Билтен“, Скопје, јули/август 2006, 7. Г. П. Поглед кон Плачковица (од Црн Врв)