ПЛАНАРИИ

ПЛАНАРИИ (Трицладида) – сплескани трепчести црви. Имаат елипсовиден облик на телото и триграно црево. Живеат во копнени води, се среќаваат во морски, а има и такви што населуваат Бела планарија влажни места, кори од дрвја, под камења. Во Македонија најпозната е белата планарија (Дендроцоелум лацтеум О.Ф. Мüлл.), којашто е сплескан црв, релативно крупен вид, долг 23 цм. Во Македонија населува копнени води, извори, реки и езера. Охридското Езеро, како посебен екосистем, е богато со ендемични планарии (25 видови) од родовите Дендроцоелум и Пхагоцата, кои го населуваат сублиторалот на Езерото. Плакат: Стоп за визниот режим ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр. Планинарскиот дом „Копанки“ на Пелистер