ПИЈАВИЦИ

ПИЈАВИЦИ (Хирудинеа) – прстенести црви со пијавки. Населуваат водни или сувоземни средини како грабливки или паразити. Во светот се познати околу 500 видови. Во Македонија се регистрирани 35 таксони (29 видови и 6 подвидови), од кои 11 се ендемични, ограничени главно на Охридското Езеро. Најпознати се: медицинската, рибјата и коњската пијавица. ЛИТ.: Јонце Сапкарев, Дие фауна Хирудинеа Мазедониенс. Сѕстематиц унд Окологие дер Хирудинеа дес Преспа. Сеес, Булл. Сциент., Загреб, 1963, 8; Јонче шапкарев, Систематика и распространјенје пијавица (Хирудинеа) Македоније, Биосистематика, Београд, 1975, 1; Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991. В. Т. К. – М. Кр. Моша Пијаде