пис сангуисуга Л

пис сангуисуга Л.) – прстенест црв од класата пијавици. Поседува вилици со кои ја прегризува кожата на домаќинот. Главна храна му се црвите, полжавите и Коњска пијавица други ситни животни, но се храни и со крв од носната празнина и голтката од коњите и говедата, каде што се вовлекува кога тие доаѓаат на поило. ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје 1991. В. Т. К. – М. Кр. ПИЈАВИЦА, МЕДИЦИНСКА