ПИЛАТ, Алберт

ПИЛАТ, Алберт (Алберт Пилат) (2. Ⅺ, 1903 – 29. Ⅴ 1974) – чешки миколог, кој ги обработува видовите собирани од Македонија од страна на ботаничарот Војтех Линдтнер. Дел од тие видови се нови за науката. Познат е по голем број монографски дела и атласи. М. Кр. ПИЛИЧКОВА, Севим Хамдие