ПЕЧЕНЕЗИ

ПЕЧЕНЕЗИ – номадски племиња од турско потекло. Населени од Касписко Море до Дунав (ВИИИЏ в.), војувале со Киевска Русија, биле поразувани од Византија (1091, 1122), која ги населила на Балканот (и во Македонија). Во ⅩⅤⅠⅠⅠ в. се претопиле со Куманите и со Монголо-татарите. Зачувани се остатоци од нивното име во топонимијата. ЛИТ.: И. Вáсáрѕ, А рéги Белсö-Áзсиа тöртéнете, Баласси Киадó, 2003; М. Анголд, Тхе Бѕзантине Емпире 1025&1204: А политицал хисторѕ, Лондон, Нењ Ѕорк, 1997. Б. Петр. Ордан Печијаре