ПЕТРИЛО

ПЕТРИЛО (Ⅺ в.) – дукљански благородник и војсководец, учесник во востанието на Ѓорѓи Војтех (1072). Го придружувал Константин Бодин до Призрен, како и при освојувањето на Скопје. Како „првиот кај Бодин“, предводел половина од 300-те војници со кои ги освоил Охрид и Девол. По поразот под Костур се вратил во Дукља. ЛИТ.: С. Лишев, КÍм вÍпроса за неуспеха на вÍстанието в Македония през 1072, „Исторически преглед“, 1, 1956. Б. Петр. Петрич