ПЕТОПРСТ НА ВЕЛЕНОВСКИ

ПЕТОПРСТ НА ВЕЛЕНОВСКИ (Потентилла Веленовскѕи Хаѕек) – локален македонски флористички ендемит од фамилијата Росацеае, познат само за околината на Прилеп (Трескавец, Плетвар), Скопје (с. Нова Брезница) и Кавадарци (с. Грбавец). Вл. М. Петнаесетта македонска народноослободителна бригада во состав на Четириесет и осмата (македонска) дивизија на НОВЈ (25. Ⅸ). Продолжила со борби кај селата Мислешево и Моровишта (Струшко) (29. Џ – 5. Ⅺ), со ноќен напад на Струга (30/31. Џ), борби кон Охрид (2. Ⅺ) и кај с. Подмолје (7 и 8. Ⅺ). По тешките борби кај Кичево и с. Зајас (Кичевско, 15–18. Ⅺ), учествувала во Ослободувањето на Гостивар (18. Џ) и наскоро била расформирана, а боречкиот состав влегол главно во составот на Седмата македонска НО бригада на Четириесет и втората (македонска) дивизија од Петнаесеттиот (македонски) корпус на НОВЈ. ИЗВ.: АВИИ, ф. Акције 48. македонске дивизије у Македонији, к. 1362, рег. бр. 38/2 и 38/2; к. 1364, рег. бр. 1-10/2; Петар Пепељуговски, Незаборавни години. Сеќавања, Прилеп 1982. ЛИТ.: Дане Петковски–Владо Стрезовски, Борбена дејства у Западној Македонији 1941–1944, Ратна прошлост народа и народности Југославије, књ. 76, Београд, 1983, 248-249; Душан Ристоски, Хронологија на настаните од НОВ 1941–1945 година во Кичево и Кичевско, Второ дополнето издание, Кичево, 1984; Петар Пепељуговски, Прилози за воената историја на македонскиот народ, Скопје, 1988; Д-р Марјан Димитријевски, Македонската војска 1944–1945, Скопје, 1999, 127–128. С. Мл.