ПЕТКОВИЌ, Сретен

ПЕТКОВИЌ, Сретен (Заечар, Србија, 4. И 1930) – унив. професор. Се занимава со проучување на живописот во првите векови на турската политичка управа. Во книгата Зидно сликарство на подручју Пе¢ке патријаршије 1557-1614 (1965) прв систематски ги обработил сликарските споменици од Северна Македонија, односно на територијата на Скопската митрополија, која во овој период се наоѓала во диецезата на Пеќската патријаршија по нејзиното обновување. Цв. Гр. ПЕТКОВИЧ, Андреја Димитров