ПАТЕН СООБРАЌАЈ

ПАТЕН СООБРАЌАЈ – индивидуален (патнички автомобили), јавен (возила на јавниот патнички превоз – автобуси) и товарен сообраќај (лесни и тешки товарни возила). Доминантната улога во патниот сообраќај ја имаат патничките автомобили. Развојот на автомобилскиот сообраќај во светот и кај нас доведува до изградба на голем број нови патишта и до реконструкција и модернизација на постојните (в. патна мрежа). По Втората светска војна во РМ имало само 6 км патишта со современ коловоз (асфалт-бетон) и со степен на моторизација едно возило на 2.800 жители. Во 2002 г. Кнезот Паскач (фреска во црквата „Св. Никола“ во Псача, ⅩⅣ в.)