ПАРТЕНИЈ Ⅱ

ПАРТЕНИЈ Ⅱ (од Корча, ⅩⅤⅠⅠ в.) – охридски архиепископ (15. Ⅹ 1679 – 1. Ⅵ 1683). Спомнат е како архиепископ во кодексот на Корчанската митрополија. ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архиепископиџ, т. 2. От падането $ под турците до нејното униќожение (1394–1767), Софиџ, 1931; Јо-ван Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник“ на Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, кн. 8, Скопје, 2002, 75. С. Мл. Партенија Зографски