ПАПРАТ, МАКЕДОНСКИ

ПАПРАТ, МАКЕДОНСКИ (Асплениум мацедоницум Кüмм.) – локален македонски флористички ендемит од групата на папратите, познат само за околината на Прилеп. Се развива во пукнатините на гранитните блокови на Маркови Кули, Трескавец и Селечка Планина. Вл. М.