ПАПРАТИ ВО РМ

ПАПРАТИ ВО РМ – автотрофни бессемни виши растенија, во флората на РМ, застапени со 42 вида опфатени во 15 фамилии. Најполиморфни родови се Асплениум (со 11 вида) и Дрѕоптерис (6). Папрат во РМ (Асплениум) Папрат во РМ (Дрѕоптерис) Со ограничено распространување се карактеризираат видовите: Осмунда регалис, Тхелиптерис палустрис, Пхѕллитис сцолопендриум, Опхиоглоссум вулгатум, Адиантум цапиллусвенерис, Блецхнум спицант, Црѕптограмма цриспа, како и ендемичниот вид Асплениум мацедоницум. Тука спаѓаат и два вида водни папрати -Марсилеа љуадрифолиа и Салвиниа натанс. Вл. М.