ПАЛАМАРЕВИЌ, Слободан Тодоров

ПАЛАМАРЕВИЌ, Слободан Тодоров (Скопје, 30. Ⅺ 1906 – Врање, Србија, 28. Ⅶ 1987) – хирургортопед. Мед. ф. завршил во Загреб (1930). Специјализирал во Скопје, Стразбург и Белград. Од 1945–1951 бил началник на Хируршко одд. во ВБ во Скопје. Примариус од 1951. Хабилитирал на Мед. ф. во Скопје (1961). Од 1961 до 1967 г. работи во Ортопедско–трауматската болница за костно-зглобна ТБЦ во Охрид и во Ортопедското одд. во Битола (1962–1963). Сл. М. П.