ОЏАКЛИЕВСКА, Славјанка Панчева

ОЏАКЛИЕВСКА, Славјанка Панчева (Скопје, 13. Ⅺ 1946) – спец. за болести на устата и забите, редовен професор на Ст. ф. во Скопје. Магистрирала во 1980 г., а докторирала во 1990 г. Публикувала 70 статии. Автор е на учебникот „Фармакологија во стоматологијата“. Е. М. Маја Оџаклиевска