ОТЕЧЕСТВО

ОТЕЧЕСТВО“ . – речни долини, вулкански купи и кратери. Најпознати била се руенското било, коешто претставува вододелница помеѓу сливот на Вардар и Струма, соколското би-ло, калинкаменското било, костадинечко-лисечкото било, кое е вододелница помеѓу Пчиња и Брегалница, лопенското било, д’лгиделското било и др. Покрај билата значаен релјефен елемент се речните долини, кои се одликуваат со клисури. Најпознати се долините на Тораничка Река (изворот на Крива Река), Каменичка, Оризарска Река, Злетовска Река и др. ЛИТ.: Д. Манаковиќ, Т. Андоновски, Релјефни карактеристики на Источна Македонија, „Географски разгледи“, кн.17, Скопје, 1979; И. Милевски, Геоморфологија на Осоговскиот планински масив, докторска дисертација во ракопис, Скопје, 2006. Т. Анд. Остракода (Острацода)