ОРО ВО ОРО

ОРО ВО ОРО – концентрични ора, најчесто составени од различен пол на играорци, или, ако се од исти пол, со различен социјален статус. Ив. О. Т.