ОРОВЧАНЕЦ, Вера

ОРОВЧАНЕЦ, Вера (псевд. Ленка) (Прилеп, 16. И 1917 – Скопје 24. Ⅹ 1989) – припадничка на работничкото и комунистичкото двиВера Оровчанец жење. Од 1940 г. била член на КПЈ и учесник во НОБ. Била секретар на Поверенството и на Окружниот комитет на КПМ во Битола. Член на Окружниот и Околискиот комитет на КПМ за Прилеп. Работела на зацврстување на партиските организации и проширување на партизанското ослободително движење. ЛИТ.: Извори за ослободителната војна и Револуција во Македонија (1941–1945), И, 2 и 3; Велимир Брезоски, КПМ (1941–1944), Скопје, 2003. О. Ив. Никола Алексов Оровчанец