ОПЕРАТИВЕН ШТАБ

ОПЕРАТИВЕН ШТАБ (20 Ⅺ 1943 – јули 1944) – штаб за раководење и координација на македонските, јужноморавските и косовските народноослободителни единици на НОВЈ на кумановското, врањското и црнотравското подрачје: Третата македонска НОУБ, Косовската НО бригада, Петтата, шестата и Седмата јужноморавска НО бригада, Командата на Врањското и на Пиротското воено подрачје, Црнотравскиот, Пиротскиот и Куманов-Оперативните зони на НОВ и ПОМ (1943) скиот НОПО. Бидејќи ГШ на НОВ и ПОМ и ЦК на КПМ се на-оѓале во североисточниот дел на ОПЕРАТИВНИ ЗОНИ НА пусни воени области: Скопска,