ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО

ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО – бројот и процентот на населението над 15-годишна возраст (порано над 10) со училишна или стручна подготовка, на ниво на целата земја (утврдени со пописите). Образовната структура на населението може да се следи и според други статистички параметри: пол, невработеност, активно население, националност и сл. Образовната структура претставува значаен индикатор на општествениот развој, но и на потребите на идниот развој. Слободна Македонија наследи мошне неповолна образовна структура на населението, со многу висок процент на неписменост. Сликата на образовната структура на населението во Македонија, прикажана во два одделни периода, ги дава следните карактеристики: ното, основното, средното и висо-Образовната структура на кото образование. Податоците за населението во Македонија образовниот опфат се значаен индикатор за проценка на каракте1. рот, функционирањето и ефикас1948 На возраст над 10 години 1961 Свадбарска народна песна во изведба на Ансамблот за народни ора и песни „Танец“, Скопје носта на образовниот систем. Во поглед на образовната опфате 48,8% Без школска подготовка 28,1% рувањето во магиското дејство на ност, по осамостојувањето на Ма40,5% Со И-Ⅳ одделение ОУ 46,9% зборот. Обично се поврзани со кедонија, најнеразвиено е преду8,3% Со В-Ⅷ одделенија ОУ 18,4% некои празници од народниот и чилишното воспитание и образоцрковниот календар (Бадник, Бо вание. Во 2004 г. во предучилиш 2,2% Со средно образование 5,5% жик, Василица, Велигден, Ѓурѓов ните установи биле опфатени 0,2% Со високо образование 1,1% ден, Иванден и сл.), со обредите за 36.177 деца, односно 20,43% од 100% Вкупно 100% спречување на елементарни непо лем процент се јавува во категоријата средно образование, дури 54,2%. ЛИТ.: К. Камберски, Од буквар до универзитет, Скопје, 1994. К. Камб. ОБРЕДНИ НАРОДНИ ПЕСНИ