НУМЕРУС

НУМЕРУС (1975) & списание за популаризација на математиката меѓу учениците од основното образование. Излегува по четири броја годишно (120 броја заклучно со 2005). Прв главен уредник (1975&1990) бил Д. Ковачев (1925&2001). За потребите на ма-тематичките школи и натпреварите по математика за основците излезе серија книги под името „Нумерусова библиотека“. Н. Ц.