НОВ И ПОМ

НОВ И ПОМ (1943–1944). ГШ на Битолска и Штипска, а во секоја Кумановско, за командант на НОВ и ПОМ извршил поделба од нив бил формиран по еден штабот бил назначен командан