„НОВА МАКЕДОНКА“

„НОВА МАКЕДОНКА“ (Положај, Егејскиот дел на Македонија,
1. Ⅲ 1948 – август 1949) – двојазично ме-сечно списание, орган на Антифашистичкиот фронт на жените Македонки во Грција, на македонски и на грчки јазик. Главен уредник била Уранија Алило

„Нова Македонка“ (1948-1949)
мова. Имало цел да го афирмира учеството на жените во Граѓанската војна во Грција.
ЛИТ.: Д-р Боро Мокров – М-р Томе Груевски, Преглед на македонскиот печат (1885–1992), Скопје, 1993, 147–148. С. Мл.