НИКОЛИЌИ

НИКОЛИЌИ (ⅩⅤⅠⅠⅠ в.) – богато семејство во Војводина доселено од Велес во ⅩⅤⅠⅠⅠ век. Во 1772 г. добиле благородничка титула и грбовница со придавката „Велешки“ („вон Њеллесс“). Теодор имал висок чин во Петроварадинскиот полк. Семејството спаѓало во ре-дот на благородничките семејства Текелии и Стратимировиќи. ЛИТ.: Д-р Х. Г. Андоновски, Македонија и Војводина. О неким ме—усобним везама у прошлости, „Зборник за друштвене науке МС“, 23, Нови Сад, 1959. М. Здр.