НЕЧЕВА, Љубинка Иванова

НЕЧЕВА, Љубинка Иванова (Охрид, 25. Ⅳ 1930) – спец. по детска и превентивна стоматологија, редовен проф. на Ст. ф. Хабилитирала во 1972 г. Публикувала 135 статии. Била раководител на научни истражувачки проекти и раководител на Клиниката за детска и превентивна стоматологија. Е. М. Голупка Нечевска-Цветановска