НЕЗИРИ, Незир

НЕЗИРИ, Незир (с. Вруток, Гостиварско, 5. Ⅴ 1924) – учител и политички деец. Бил учесник во НОАВМ (од 1943) и член на КПМ (од 1944). Завршил учителска школа. Бил учител и директор на училиште, повереник за градежништво на Општинскиот народен одбор во Гостивар и пратеник во Републичкиот собор на Собранието на СРМ (1970). С. Мл. Потпишувањето на Нејскиот мировен договор (27. Ⅺ 1919)