НЕАП

НЕАП (Национален еколошки акциски план на РМ) – документ со кој се утврдени клучните проблеми во сферата на животната средина во државата и активностите што ќе треба да се преземат во период од десет години за решавање на приоритетните проблеми. Првиот НЕАП е донесен во 1996, а НЕАП 2 во 2006 г. С. Х. П.