на територијата на Вардарскиот корпус

на територијата на Вардарскиот корпус. Во ноември 1944 г. шта-тот на ГШ на НОВ и ПОМ Михадел на Македонија на пет опера-бовите на оперативните зони биило Апостолски. Најзначајните тивни зони, со одделни штабови ле укинати. воени операции штабот ги ракоза раководење на борбата и ЛИТ.: Зборник НОР-а, Ⅶ, к.4. В. Ст. водел во времето на Пролетната формирање на партизански и офанзива во Македонија (1944). воени единици. Во август 1944 г. ОПЕРАЦИЈА НА ОН ЗА ЧУЛИТ.: Михаило Апостолски, Пролетна-