НАЈЧЕСКА, Мирјана

НАЈЧЕСКА, Мирјана (Скопје, 24. Ⅺ 1956) – правник, унив. професор. Била претседател на Хелсиншкиот комитет за човекови права на РМ, а потоа директор на Центарот за човекови права и разрешување конфликти. Р. Димче Најчески НАЈЧЕСКИ, Димче Методиев