НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА – МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ“ – СТРУГА. Музејската дејност во Струга е поврзана со името на д-р Незлобински, кој дошол во Струга во 1924 год. Како Националната установа Музеј „Д-р Никола Незлобински“, Струга голема колекција на инсекти, птици и други животни, кои во 1928 г. јавно ги презентирал пред граѓаните на Струга. Збогатената збирка ја подарил на градот Струга во 1938 г. Денес Музејот е комплексна установа со повеќе одделенија: Ботаничко, Зоолошко, Археолошко, Етнолошко, Историско и Одделение за ликовна уметност. Музејот располага со повеќе од 22.000 музејски предмети, од кои 8.000 се изложени во постојаните поставки. Годишната посета на музејот се движи околу 30.000 посетители. Р. Гр.