НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СЛЕДЕЊЕ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА ОД ЛЕКОВИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА СЛЕДЕЊЕ НЕСАКАНИ ДЕЈСТВА ОД ЛЕКОВИ – формиран во 1987 г. со одлука на Мин. за здравство на РМ. До 1991 функционира како дел од Југословенскиот центар со седиште во Загреб. Од 2000 г. е полноправен член на Центарот при СЗО со седиште во Упсала (шведска). Центарот следи и обработува пријавени несакани дејства од Македонија и добива информации од Упсала. Д. С.-Б.