НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛЕКОВИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТАР ЗА ДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ЛЕКОВИ – факултетски орган основан во 1997 г. при Фарм. ф. со цел да обезбедува и да пренесува евалуирани информации за лековите на здравствените работници, преку одговарање на побарувања за информации, евалуирање на ефикасноста на лековите и следење на нивната употреба. Издава монографии за фармакотерапевтски групи и билтен „Инфофарм“ и овозможува едукација на студентите и специјализантите. Л. П.-Т.