НАУТ

НАУТ (СЛАНУТОК) .(Цѕцер ариетинум Л.) – едногодишно растение. Семето се користи првенствено за исхрана на луѓето, како леблеблија, варено, сурогат за кафе, маја за производство на леб и печива, каши, сирупи и др. Квалитетот (хемискиот состав) му е сличен со оној на гравот и леќата. Во РМ се сее на повеќе од 1.000 ха. Постојат три форми на наут: ситносемен, средносемен и јадросемен. П. Ив. Институтот за тутун во Прилеп