НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО

„НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО – ФОЛКЛОР“ (Београд, 1962–) – тримесечно списание на Сојузот на здруженијата на фолклористите на Југославија. Печати прилози на јазиците на авторите, на светските и на балканските, вклу„Народно стваралаштво -Фолклор“, орган на СЗФЈ чително и на македонски. Здружението на фолклористите на Македонија редовно имаше и свој претставник како член на Редакцијата. С. Мл.