НАРОДНО ЗДРАВЈЕ

„НАРОДНО ЗДРАВЈЕ“ – списание за здравствено просветување. Издавач е Институтот за здравствено просветување на НРМ во Скопје (1952–1986). Прв главен уредник е Митко Илиевски – општественик, просветен работник, основач на Институтот. Првин уредник е Благоја Корубин (1953), а потоа Блаже Ристовски (1953– 1955), кога месечното списание има 18.000 претплатници. Со промената на статусот и укинувањето на институтот постепено престанува излегувањето на публикацијата. Д. С.-Б. – Р. Решението на Уставотворното собрание на НРМ за прогласување на Уставот на НРМ