НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНА ВОЈСКА НА МАКЕДОНИЈА

НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНА ВОЈСКА НА МАКЕДОНИЈА (1941–1945) – армија создадена во текот на Народноослободителната и антифашистичка војна, под раководството на КПМ. Во март 1941 г. при МК на КПЈ во Скопје бригади, шест артилериски, четири инженериски, една автомобилска и една коњаничка бригада. Од овие бригади формирани се седум дивизии, а подоцна и 8-та дивизија на КНОЈ, како и три корпуси. Бројната состојба на НОВМ во декември 1944 изнесувала околу 66.000 борци, во март 1945 г. 83.814, а по капитулацијата на Германија на 9. Ⅴ 1945 г. НОВМ имала околу 110.000 борци. ЛИТ.: Боро Митровски, Рад и функционисанје Главног šтаба Македоније у време формиранја армија, Армије у стратегијској концепцији НОР-а и Револуције, Београд, 1986; Михаило Апостолски, Создавањето на Македонската војска, „Историја“, Ⅶ/2, Скопје, 1971. В. Ст. но 11) и проширувањето на борбените дејства под раководство на ГШ на НОПОМ (од јуни 1942) биле создадени полуслободни територии. До натамошно интензивирање на НОБ дошло по формирањето на КПМ и ЦК на КПМ (февруари 1943). На Преспанскиот состанок на политичкото и военото раководство (во близина на Отешево, 2–4. Ⅱ 1943) биле усвое-Втората македонска народноослободителна бригада во Февруарскиот поход (1944) НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА ВО ВАРДАРСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА